A A A K K K
для людей із порушенням зору
ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

Положення виконавчого комітету селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради

від 24.12.2020         № 1


Положення

про виконавчий комітет Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок діяльності виконавчого комітету Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями селищної ради та цим Положенням.

1.2. Положення про виконавчий комітет Чернігівської селищної ради Бердянського району Запорізької області (надалі – Положення) затверджується рішенням селищної ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до нього.

1.3. У разі прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень цього Положення з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Положення . У разі наявності розбіжностей норм Положення з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.4. Положення регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету селищної ради.

1.5. Дотримання Положення є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників селищної ради та усіх виконавчих органів селищної ради.

1.6. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.7. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.9. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні селищної ради. В особливих випадках, за розпорядженням селищного голови, або рішенням виконавчого комітету місце проведення засідання може бути змінено.

1.10. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі органи ради, піднімається Державний Прапор України.

1.11. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.

1.12. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.

1.13. Жителі селищної ради мають право відвідувати засідання виконавчого комітету селищної ради. Право жителів територіальної громади бути присутніми на засіданні виконавчого комітету може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.

1.14. Для відвідання засідання виконавчого комітету житель територіальної громади має поінформувати керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.

1.15. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються виконавчим комітетом, мають право відвідувати засідання. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконавчого комітету.

1.16. Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото- і відеозйомки, звукозапису присутніми.

1.17. Проєкти рішень та рішення виконавчого комітету Чернігівської селищної ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

1.18. Сектор організаційної роботи має забезпечити приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.

1.19. Місця для членів виконавчого комітету відводяться окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконавчого комітету особи, які не є членами виконавчого комітету (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконавчого комітету.

1.20. Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової інформації в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету та виконавчих органів.

1.21. Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту (порталу), листа уповноваженого органу (особи) відповідного ЗМІ (Інтернет-ресурсу) із вказівкою посади, ПІБ, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності виконавчого комітету. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ (Інтернет-ресурсу) не допускається.

1.22. Представник ЗМІ (Інтернет-ресурсу) допускається до місця проведення засідання на підставі документу, що посвідчує особу.

1.23. На офіційному веб-сайті селищної ради створюється окремий розділ, де забезпечується:

- розміщення протоколів і рішень виконавчого комітету та результати голосувань членів виконавчого комітету;

- розміщення проєктів рішень виконавчого комітету та пропозицій громадян щодо змін та доповнень до цих проєктів;

- розміщення інформації про членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств, яка включає біографічні відомості осіб, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку.

 

2. Склад та повноваження

виконавчого комітету та виконавчих органів ради

 

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

2.2. Виконавчий комітет очолює селищний голова Чернігівської селищної ради.

2.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника (заступників) селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету за посадами входять секретар селищної ради та староста (старости).

2.4. Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Чернігівської селищної ради.

2.5. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для селищного голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.

2.6. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

2.7. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає та схвалює проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд селищної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

2.8. Селищний голова після утворення виконавчого комітету та затвердження його складу видає розпорядження про функціональний розподіл повноважень (обов’язків) між селищним головою, секретарем селищної ради, заступниками селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету з визначенням їх повноважень і функцій, підпорядкованих виконавчих органів  ради.

 

3. Організація роботи та звітування виконавчого комітету

 

3.1. Діяльність виконавчого комітету організовується відповідно до квартальних планів.

3.2. Плани роботи виконавчого комітету розробляються на основі рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень голови громади та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів ради, депутатів ради, петицій громадян.

3.3. До плану роботи виконавчого комітету в обов'язковому порядку включаються питання:

- про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

- про роботу виконавчих органів ради;

- про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

3.4. Для підготовки проєкту плану роботи виконавчого комітету керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує наступному кварталу, подають в сектор організаційної роботи пропозиції відповідно до встановленої форми.

3.5. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконавчого комітету та узагальнення інформації про їх виконання здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

3.6. Сектор організаційної роботи готує проєкт рішення виконавчого комітету про план роботи на відповідний період.

3.7. Проєкти планів роботи виконавчого комітету заздалегідь розглядаються селищним головою, його заступниками та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.

3.8. План роботи виконавчого комітету затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.9. Копії рішення про план роботи виконавчого комітету загальний відділ селищної ради направляє селищному голові, його заступникам, виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету. План роботи виконавчого комітету оприлюднюється на офіційному веб-сайті селищної ради .

3.10. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконавчого комітету, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступники селищного голови інформують про це виконавчий комітет селищної ради.

3.11. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється відповідно до розподілу обов'язків. Виконавчі органи ради до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають в сектор організаційної роботи інформацію про виконання плану роботи за попередній квартал.

 

4. Порядок підготовки

та проведення засідань виконавчого комітету ради

 

4.1. Засідання виконавчого комітету є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконавчого комітету, виконавчих органів керівники розташованих або зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.

4.2. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

 

 

1) засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування;

2) під час проведення дистанційних засідань забезпечується:

можливість реалізації прав членів виконавчого комітету ради;

ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

3) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання;

4) розпорядження про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Розпорядження про проведення дистанційного засідання розміщується на офіційному веб-сайті селищної ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів рішень із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена виконавчого комітету.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

5) на проєкти рішень, рішення, що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

5. Підготовка проєктів рішень

 

5.1. Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається планами роботи виконавчого комітету, рішеннями селищної ради, дорученнями селищного голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.

5.2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.3. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики покладено на відділ економічного розвитку та інвестицій селищної ради. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник виконавчого органу ради - розробника проєкту рішення. Відповідальним за підготовку проєкту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступника селищного голови згідно з розподілом обов’язків.

5.4. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень виконавчих органів ради несуть керівники цих органів та заступники селищного голови, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.

5.5. Проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:

загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції або іншому визначеному законом і Статутом територіальної громади порядку);

селищний  голова;

секретар ради;

заступники селищного голови (згідно з функціональним розподілом повноважень);

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;

члени виконавчого комітету;

старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством).

5.6. Проєкти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень або суперечностей. В проєктах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разі невиконання доручень, що містяться в них, наводяться причини невиконання, особи, відповідальні за невиконання рішення, а також нові терміни виконання завдань.

5.7. До проєкту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення.

5.8. До проєктів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.

5.9. До проєкту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.

5.10. Автор проєкту рішення готує пояснювальну записку до проєкту рішення, яка повинна містити необхідні обґрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати одного аркушу. Подання пояснювальної записки до проєктів рішень є обов'язковим.

5.11. Проєкт рішення виконавчого комітету направляється керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету для оприлюднення відповідно до термінів встановлених ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Після цього відбувається процес погодження (візування) акту відповідальними посадовими особами. Візування є технічною процедурою підготовки і вивчення проєктів рішень.

5.12. Візування відбувається у такій послідовності:

відповідальний виконавець;

начальник юридичного відділу селищної ради (або особа яка його заміняє);

керівник виконавчого органу, що готує проєкт рішення;

керівники інших виконавчих органів, компетенції яких стосується питання, за яким підготовлено проєкт рішення;

відповідний заступник селищного голови (відповідно до функціонального розподілу повноважень);

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

5.13. Термін візування проєкту рішення кожною посадовою особою не повинен перевищувати одного робочого дня, у начальника юридичного відділу селищної ради в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – двох робочих днів.

5.14. За наявності заперечень, доповнень та змін до проєкту документа посадова особа, яка візує проєкт, вносить відповідний запис з викладенням мотивованої думки в окремому висновку, що додається до проєкту.

5.15. Юридичний відділ селищної ради проводить правову експертизу проєкту рішення, вносить поправки, пов'язані з його приведенням у відповідність до законодавства, а також у разі потреби редагує проєкт рішення за згодою автора проєкту, а у випадку відсутності такої згоди – подає до виконавчого комітету свої пропозиції щодо змін до проєкту рішення.

 

6. Скликання виконавчого комітету, підготовка засідання

 

6.1. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

6.2. Сектор організаційної роботи селищної ради надсилає розпорядження селищного голови про призначення засідань виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету, акредитованим ЗМІ.

6.3. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться двічі на місяць: в другий  і четвертий вівторок місяця.

6.4. Підготовку засідань організовує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, а у випадках його відсутності – секретар селищної ради. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступники селищного голови (відповідно до функціональних обов’язків), керуючий справами (секретар) виконавчого комітету та керівники інших виконавчих органів ради.

6.5. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи ради можуть залучати відповідних фахівців.

6.6. Селищний голова або особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, формує проєкт поряду денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань.

6.7. Порядок денний розміщується оприлюднюється у спосіб, визначений для проєктів рішень, а також не пізніш як за два дні до проведення засідання виконавчого комітету надсилається електронною поштою разом із роектами рішень членам виконавчого комітету, а також акредитованим ЗМІ.

 

7. Порядок проведення засідання виконавчого комітету

 

7.1. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

7.2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради селищний голова, а в разі його відсутності – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

7.3. Член виконавчого комітету зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконавчого комітету та вказати відповідні причини. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що член виконавчого комітету був відсутній без поважних причин. На початку засідання виконавчого комітету оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причини відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається що член виконавчого комітету відсутній без поважних причин.

7.4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

 

8. Проведення засідання виконавчого комітету

 

8.1. Головуючий на засіданні виконавчого комітету:

веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;

вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;

вносить на голосування проєкти рішень (за основу та в цілому);

оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;

забезпечує дотримання Положення присутніми на засіданні.

8.2. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного за наявності відповідних погоджених проєктів рішень, ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

8.3. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

8.4. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проєкту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.

8.5. Запрошена на засідання виконавчого комітету особа може взяти слово для виступу. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконавчого комітету. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.

8.6. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:

представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення в порядку місцевої ініціативи;

особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконавчим комітетом пропозицій громадських слухань.

8.7. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за її проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проєкт рішення.

8.8. На засіданні виконавчого комітету встановлюється наступна тривалість виступів:

для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 5 хвилин;

для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;

для оголошення запитань – до 1 хвилини;

для відповіді на запитання – до 2 хвилин;

для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.

8.9. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.

8.10. Під час проведення засідань не допускаються порушення Положення та коментування виступів поза Положенням. За необхідності виконавчий комітет селищної ради може ухвалити у процедурному порядку рішення про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Положення чи громадський порядок.

 

9. Скорочене обговорення

 

9.1. За рішенням членів виконавчого комітету обговорення може бути проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву проєкту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити питання на голосування, якщо усі бажаючі, у встановленому цим Положенням порядку не використали права на виступ.

 

10. Голосування.

 

10.1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконавчого комітету перейти до голосування щодо проєкту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:

в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення головуючий ставить такий проєкт на голосування за основу;

після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проєкту рішення;

проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень.

якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проєкт рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

10.2. За процедурним рішенням виконавчого комітету ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.

10.3. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проєкту рішення, зміна, доповнення до проєкту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.

10.4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.   

10.5. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.

10.6. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

10.7. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконавчого комітету, а також зазначені як такі в Положенні.

10.8. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконавчого комітету шляхом голосування без обговорення.

10.9. Кожен член виконавчого комітету має один голос. Голосування здійснюється членами виконавчого комітету персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконавчого комітету під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.

 

11. Особливості позачергових засідань

 

11.1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків селищний голова (або особа, яка його заміняє) своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконавчого комітету. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

 

12. Фіксування засідання виконавчого комітету

 

12.1. На засіданні виконавчого комітету ведеться протокол. Ведення протоколу та оформлення протоколу засідання здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Протокол оформлюється протягом 5 робочих днів після засідання виконавчого комітету; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконавчого комітету, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проєкт рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.

12.2. Нумерація рішень виконавчого комітету здійснюється в окремому порядку для кожного засідання.

12.3 Протоколи засідань виконавчого комітету підписує селищний голова або особа, що виконує його обов'язки. Протоколи засідань виконавчого комітету засвідчуються гербовою печаткою виконавчого комітету.

12.4. Додатки до рішень виконавчого комітету підписує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, у разі відсутності (хвороба, відпустка, тощо) - секретар селищної ради.

12.5. Після підписання протоколу загальний відділ надсилає виконавчим органам ради, іншим виконавцям витяги з протоколу – ухвалені виконавчим комітетом доручення з окремих питань.

12.6. У разі прийняття розпорядження селищного голови про проведення дистанційного засідання виконавчого комітету – організацію технічної частини його проведення забезпечує головний спеціаліст загального відділу (відповідно до посадової інструкції). Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу.

 

13. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету.

Контроль за виконанням рішень

 

13.1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання виконавчого комітету селищний голова (у визначених випадках заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради) підписує ухвалені виконавчим комітетом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка виконавчого комітету.

13.2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконавчим комітетом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.

13.3. Допускається надсилання копій рішень з організаційних питань (про затвердження плану роботи виконавчого комітету, проведення загальноміських заходів тощо) виконавчим органам ради в електронному вигляді (шляхом надіслання сканованої копії документу на офіційну електронну адресу одержувача).

13.4. Сектор організаційної роботи надсилає копії ухваленого рішення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони ухвалені, а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності. Передача документів цим особам (їх уповноваженим представникам) фіксується відповідною відміткою про отримання документу із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.

14. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету селищним головою. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.

 

14.1. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Чернігівської селищної ради. Мотиви незгоди голови громади із рішенням виконавчого комітету повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконавчого комітету. Зупинене рішення виконавчого комітету вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконавчого комітету.

14.2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням селищної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані селищною радою. Проєкт рішень про скасування акта виконавчого комітету вносяться в порядку визначеному Регламентом селищної ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконавчого комітету про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань селищної ради на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконавчого комітету. Кожен член виконавчого комітету має право взяти участь у відповідних засіданнях селищної ради із правом дорадчого голосу.

14.3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконавчого комітету є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.

 

15. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету

 

15.1. Організація роботи по контролю за виконанням рішень ради та виконавчого комітету покладається на селищного голову та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

15.2. Постійні комісії селищної ради можуть ухвалювати висновки і рекомендації щодо рішень виконавчого комітету і направляти їх для розгляду виконавчим комітетом, керівниками виконавчих органів ради. Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду у строк встановлений постійною комісією.

15.3. Постійна комісія ради (у особі уповноваженого представника) має право виступу із доповіддю на засіданні виконавчого комітету ради.

 

16. Порядок підготовки розпоряджень селищного голови

громади з питань діяльності виконавчих органів ради

 

16.1. Селищний голова видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

16.2. Розпорядження селищного голови, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від форми власності.

16.3. Проєкти розпоряджень готують виконавчі органи ради під контролем заступників селищного голови. У разі, коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші – сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.

16.4. У разі потреби головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження. До пояснювальної записки можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки, як правило, не повинен перевищувати двох аркушів.

16.5. Якщо проєкт розпорядження готується з метою внесення змін або доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення і зміни, або ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення, або яке втрачає чинність.

16.6. У випадку підготовки розпорядження голови громади на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проєкту розпорядження додається копія відповідного документа.

16.7. У випадку підготовки проєктів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з таких же питань знімається з контролю та втрачає чинність.

16.8. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів розпоряджень, відповідність їх Інструкції з діловодства несуть керівники виконавчих органів ради, заступники селищного голови, які беруть участь у  підготовці та погодженні проєктів. Посадові особи, які готують проєкти розпоряджень, зобов'язані погоджувати їх із задіяними у процесі підготовки та виконання документа відповідальними посадовими особами.

16.9. Погоджені проєкти розпоряджень (разом з доданими копіями відповідних документів, юридичними висновками) передаються селищному голові для розгляду.

16.10. Розпорядження набуває чинності після його підписання селищним головою (або особою, яка виконує його обов’язки). Нумерація розпоряджень ведеться з початку поточного року.

16.12. Сектор організаційної роботи селищної ради надсилає копії розпоряджень особам (підрозділам ради) згідно з переліком надсилання копій, погодженим з розробником проєкту розпорядження.

Допускається надсилання копій розпоряджень з організаційних питань (про скликання сесій ради, призначення засідань виконавчого комітету, проведення загальноміських заходів тощо) в електронному вигляді (шляхом надсилання сканованих копій цих документів на офіційну електронну адресу отримувача).

16.13. Сектор організаційної роботи селищної ради доводить розпорядження селищного голови з найбільш важливих питань життєдіяльності громади до відома громадськості через засоби масової інформації (Інтернет-ресурси).

 

 

17. Висвітлення діяльності виконавчого комітету

 

17.1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через оновлення постійне оновлення інформації на веб-сайті ради та оприлюднення інформації у ЗМІ.

17.2. Сектор організаційної роботи селищної ради забезпечує взаємодію виконавчого комітету і виконавчих органів ради з місцевими ЗМІ (Інтернет-ресурсами); організовує висвітлення актуальних питань соціально-економічного і суспільно-політичного життя громади.

17.3. Керівники виконавчих органів  ради:

- з метою анонсування подій та подальшого їх висвітлення подають необхідні матеріали сектору організаційної роботи селищної ради, за дві доби до запланованого заходу для розміщення інформації на веб-сайті ради;

- для оперативного розміщення новин на веб-сайті  ради  після проведення заходу подають у сектор організаційної роботи селищної ради змістовну та об’єктивну інформацію про відповідний захід обсягом не більше однієї сторінки;

- для оприлюднення інформації у друкованих ЗМІ надають необхідні матеріали, а також готують проєкти вітальних адресів з нагоди державних і професійних свят та передають їх у сектор організаційної роботи селищної ради, в електронному та друкованому вигляді у строк, погоджений із завідувачем сектору.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь