ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК

Дата: 22.09.2021 08:39
Кількість переглядів: 395

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК.

1) Замовник: Чернігівська селищна рада Бердянського району Запорізької областіадреса: вул. Українська, 57, смт Чернігівка, Чернігівський район, Запорізька область, 71202 тел. +38(06140) 9-11-01 e-mail: chernotg@ukr.net сайт: https://chegromada.gov.ua

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування (далі ДДП), його зв'язок з іншими документами державного планування

Вид ДДП: Програма соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, який розроблений з урахуванням норм законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Проєкт Програми готується за пропозиціями структурних підрозділів селищної ради, з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій, що задіяні у виконанні визначених завдань, заходів цільових програм.

Основні цілі ДДП: економічний і соціальний розвиток території громади, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності суспільних послуг, підтримка розвитку малого бізнесу, поліпшення екологічного стану довкілля.

У Програмі визначені основні пріоритетні напрямки розвитку Чернігівської селищної територіальної громади у короткостроковій перспективі, а саме на 2022 рік.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми задля досягнення сталого розвитку Чернігівської селищної територіальної громади.

Зв'язок з іншими документами державного планування: Програму розроблено з урахуванням завдань і положень інших документів державного планування, а саме:

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695);

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року (рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 134);

Стратегії розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади до 2025 року (рішення селищної ради від 21.12.2018 № 14 )

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722);

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586);

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534).

Проєкт Програми тісно пов’язаний з діючими цільовими  програмами селищної ради.

 

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Програма охоплює усі сфери господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, охорону навколишнього природного середовища, територіальне планування, освіту, охорону здоров’я, культуру і туризм.

Методологія розроблення Програми передбачає визначення основних завдань та заходів щодо розвитку галузей (сфери діяльності), серед яких можуть бути проекти та заходи, що відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: 

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території Чернігівської селищної територіальної громади розташовано 11 об’єктів природно – заповідного фонду загальною площею 553,27 га, всі місцевого значення. Під час здійснення СЕО  планується розглянути ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Зважаючи на географічне положення території Чернігівської селищної ТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. 

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Загальною альтернативою Програмі є гіпотетичний (нульовий) сценарій, тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи: збір та аналіз інформації про поточний стан, порівняльний аналіз та аналіз тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), оцінка ймовірних наслідків, проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення.

Комплекс методів проведення СЕО може бути змінений в залежності від характеру планованих завдань Програми і селищних цільових програм, виконання яких передбачається у 2022 році.

Для підготовки звіту передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров’я населення;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

- інформація щодо водних об’єктів на території Чернігівської селищної територіальної громади;

- доповіді про стан довкілля;

- експертні оцінки;

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проєкту Програми;

 - іншу доступну інформацію.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги у галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної територіальної громади на 2022 рік:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь – які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної територіальної громади на 2022 рік подаються  до відділу економічного розвитку та інвестицій селищної ради за адресою: 71202, смт Чернігівка, вул Українська, 57; e-mail: chernotg@ukr.net.

Відповідальна особа: Мустафаєва Юлія Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій телефон: 050 506 48 31

Строк надання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня офіційного опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної територіальної громади на 2022 рік.

Пропозиції та зауваження, отримані після встановленого терміну, не розглядаються.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь