ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

Положення про шкільний громадський бюджет Чернігівської селищної територіальної громади

Дата: 23.02.2021 11:33
Кількість переглядів: 1757

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про шкільний громадський бюджет Чернігівської селищної територіальної громади (далі – Положення) визначає основні вимоги щодо його  організації та впровадження.

1.2. Метою впровадження шкільного громадського бюджету є надання учням знань та розвиток навичок ефективного використання коштів як інструменту прямої демократії, підвищення рівня довіри молоді до процесів прийняття рішень органами місцевої влади.

1.3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у такому значенні:

шкільний громадський бюджет Чернігівської селищної територіальної громади (далі – шкільний громадський бюджет) – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, спрямований на залучення учнів 8-11 класів системи закладів загальної середньої освіти Чернігівської селищної територіальної громади до участі в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів;

проєкт – оформлена, згідно з вимогами цього Положення, пропозиція, програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея чи ініціатива, втілені у форму опису, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації;

автор проєкту – учень (група учнів) віком від 14 до 18 років що навчаються у закладах загальної середньої освіти Чернігівської селищної територіальної громади чи їх філіях, який (які) підготували і подали проєкт на участь у шкільному громадському бюджеті у порядку, визначеному цим Положенням;

конкурс проєктів першого (шкільного) етапу ( далі – Конкурс) - процедура визначення серед загальної кількості представлених для голосування проєктів переможця першого етапу шкільного громадського бюджету шляхом відкритого голосування у порядку, встановленому цим Положенням. Проводиться окремо у кожному закладі загальної середньої освіти чи філії опорного навчально-виховного закладу. Участь у відкритому голосування можуть брати учні 8-11 класів. Результати голосування відображаються у протоколі зборів (додаток 3 до Положення);

проєкт-переможець першого етапу – проєкт, який за результатами голосування на зборах учнів 8-11 класів закладу загальної середньої освіти чи філії опорного навчально-виховного закладу набрав найбільшу кількість голосів і подається від закладу освіти на участь у другому етапі шкільного громадського бюджету;

лічильна комісія - створюється для визначення результатів голосування у закладі освіти чи філії опорного навчально-виховного закладу на першому етапі шкільного громадського бюджету з метою визначення проєкту, який буде поданий до участі у другому етапі шкільного громадського бюджету. Кількісний склад комісії -5 осіб (учні 8-11 класів), які обираються на зборах;

Робоча група – створений рішенням виконавчого комітету селищної ради постійно діючий орган, на який покладається координація виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування шкільного громадського бюджету;

аналіз проєкту – це оцінка проєкту на предмет його відповідності цьому Положенню, чинному законодавству, реалістичності і достатності бюджету проєкту для його реалізації;

Координаційна рада – створений рішенням виконавчого комітету селищної ради тимчасово діючий орган, який проводить оцінювання проєктів, які беруть участь у другому етапі шкільного громадського бюджету, визначає переможця шкільного громадського бюджету.

1.4. Інформація про шкільний громадський бюджет оприлюднюється на офіційному вебсайті Чернігівської селищної ради у розділі «Шкільний громадський бюджет».

 

Розділ 2. Фінансування шкільного громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади

2.1. Фінансування шкільного громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади проводиться за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади. Співфінансування проєктів громадськими, благодійними організаціями, та небайдужими мешканцями Чернігівської селищної територіальної громади не забороняється.

2.2. Загальний обсяг шкільного громадського бюджету участі на бюджетний рік визначається рішенням Чернігівської селищної ради і становить 50.0 тис. грн. (п’ятдесят тисяч гривень).

2.3. Фінансування видатків на реалізацію проєкту-переможця шкільного громадського бюджету проводиться за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади в межах затверджених асигнувань, при цьому обсяг витрат на реалізацію проєкту не повинен перевищувати 50000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень), виключенням є проєкти, які передбачають співфінансування, яке на першому етапі підтверджується гарантійним листом.

2.4. У разі неподання жодного проєкту, або при відсутності проєкту-переможця шкільного громадського бюджету, сума передбачена на реалізацію проєкту-переможця шкільного громадського бюджету повертається до бюджету селищної територіальної громади.

2.5. Термін реалізації проєктів не повинен перевищувати один бюджетний рік.

2.6. У випадку виникнення обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин, що перешкоджають, чи можуть перешкодити реалізації проєкту-переможця шкільного громадського бюджету у встановлений Положенням термін, видатки на реалізацію проєкту можуть переноситися на наступний бюджетний рік окремим рішенням селищної ради.

 

Розділ 3. Робоча група

3.1. Склад Робочої групи та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Чернігівської селищної ради.

3.2. До складу Робочої групи входять посадові особи та представники структурних підрозділів селищної ради, депутати селищної ради та представники громадськості (за згодою).

3.2. Робоча група діє відповідного до чинного законодавства України, рішень селищної ради, та цього Положення.

3.3 Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання. Засідання є правомірним у разі участі у ньому не менше як двох третин його складу.

3.4. Рішення Робочої групи приймається більшістю голосів, оформлюється протоколом. У разі рівної кількості голосів "за" і "проти" вирішальним є голос голови Робочої групи.

3.5. У разі відсутності голови Робочої групи його функції виконує заступник голови Робочої групи.

3.6. На Робочу групу покладається координація виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування шкільного громадського бюджету.

3.7. Завданнями Робочої групи є:

- здійснення аналізу проєктів, поданих до участі у першому етапі шкільного громадського бюджету участі на предмет можливості або неможливості їх реалізації і надання висновку щодо допущення/недопущення проєкту до участі у першому етапі шкільного громадського бюджету;

- затвердження переліку проєктів, допущених до участі у Конкурсі;

- розгляд проблемних питань, скарг та порушень, що виникають на всіх етапах впровадження шкільного громадського бюджету;

- інші завдання з метою координації виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування шкільного громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади.

3.8. Робоча група має право воноситти пропозиції щодо зміни цього Положення на розгляд сесії селищної ради.

3.9. Протоколи Робочої групи оприлюднюються протягом трьох днів з дня її засідання на офіційному сайті Чернігівської селищної ради у розділі «Шкільний громадський бюджет».

 

Розділ 4. Координаційна рада

4.1. Склад Координаційної ради та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Чернігівської селищної ради. Головою Координаційної ради призначається профільний заступник селищного голови.

4.2. До Координаційної ради входять представники:

- учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти (по одному учню від закладу, чи філії проєкт яких бере участь у другому етапі шкільного громадського бюджету участі);

- інститутів громадського суспільства;

- профільних виконавчих органів селищної ради;

- консультативно-дорадчих органів селищної ради.

4.3. Члени Координаційної ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

4.4. Члени Координаційної ради зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій. Перед початком розгляду проєктів член Координаційної ради зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член Координаційної ради, який повідомив про наявність конфлікту інтересів, не бере участі у голосуванні за проєкт щодо якого такий конфлікт виникає.

4.5. Робота Координаційної ради здійснюється у формі засідання, яке проводиться відкрито із залученням представників засобів масової інформації та громадськості. Засідання є правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

4.6. У разі відсутності голови Координаційної ради його функції виконує заступник голови Координаційної ради.

4.6. Координаційна рада має право вносити пропозиції щодо зміни цього Положення на розгляд сесії селищної ради.

4.7. Протоколи Координаційної ради розміщуються протягом трьох днів з дня її засідання  на офіційному сайті Чернігівської селищної ради у розділі «Шкільний громадський бюджет».

 

Розділ 5. Порядок підготовки проєктів

5.1. Проєкт на участь у шкільному бюджеті розробляється автором відповідно до Аплікаційної форми подання проєкту (додаток 1 до Положення), список осіб, які підтримують проєкт (не менше 10 осіб) є обов’язковим. Підтримати проєкт можуть учні віком від 14 до 18 років, члени педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти.

5.2. Назва проєкту викладається лаконічно, в межах одного речення і не повинна суперечити основній меті проєкту.

5.3. Подаючи проєкт його автор засвідчує свою згоду на вільне використання селищною радою цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації шкільного громадського бюджету участі.

5.4. Проєкт відображає логіку та етапи його виконання, у тому числі виготовлення проєктної документації та закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг тощо).

При розробці проєкту, який передбачає придбання обладнання, інвентаря, матеріалів тощо, автор додає комерційні пропозиції по кожній позиції.

5.5. Розрахунки, креслення, фотографії, що розкривають сутність, цілі проєкту та можливість його практичної реалізації, можуть додаватися автором до проєкту, що передбачено аплікаційною формою подання проєкту.

5.6. При підготовці проєкту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:

- бюджет проєкту, розрахований автором, включає всі витрати на реалізацію проєкту;

- питання реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень Чернігівської селищної територіальної громади;

- реалізація проєкту передбачається на земельних ділянках, в приміщеннях чи інших об’єктах закладів загальної середньої освіти, які належать на праві комунальної власності Чернігівській селищній територіальній громаді;

- реалізація проєкту здійснюється в межах одного календарного року;

- усі поля аплікаційної форми подання проєкту заповнені.

5.7. Проєкти, які подаються в рамках шкільного громадського бюджету повинні сприяти покращенню освітнього процесу, просторового середовища, дозвілля учнів у закладах середньої освіти і відповідати визначеним у цьому Положенні напрямам:

- інфраструктурні (покращення дизайну приміщень закладів освіти, благоустрій пришкільних територій тощо);

- культурно-мистецькі (організація заходів культурно-мистецього спрямування);

- оздоровчо-спортивні (організація естафет, марафонів, змагань, квестів тощо);

- просвітницькі (організація інтелектуальних турнірів, семінарів, тренінгів форумів тощо).

5.8. У рамках бюджету участі не можуть прийматись проєкти, які:

 - розраховані тільки на розробку проєктної документації;

 - носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- передбачають річні витрати на утримання та обслуговування в подальшому, що перевищують вартість реалізації проєкту;

- передбачають тільки заходи з енергозбереження, а саме - заміна вікон, дверей, утеплення фасадів, тощо;

 - не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пункті 5.6.- 5.7.;

- суперечать чинному законодавству України;

- містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, порушення вимог чинного законодавства тощо.

 

Розділ 6. Порядок подання проєктів

6.1. Термін подання проєктів – 30 календарних днів з дня оголошення про початок прийому проєктів.

6.2. Автор, за встановленою формою подає проєкт шкільного громадського бюджету у паперовому вигляді керівнику відповідного закладу загальної середньої освіти чи філії.

6.3. Керівник реєструє проєкт у журналі реєстрації і сканує його в повному обсязі для подальшого зберігання.

Паперовий екземпляр проєкту надсилає поштою, або передає особисто до відділу економічного розвитку та інвестицій селищної ради на адресу: 71202, смт Чернігівка, вул. Українська, 57. Сканований проєкт надсилається на електронну пошту chernotg@ukr.net

6.4. Автор (група авторів) може зняти свій проєкт з розгляду та участі у Конкурсі, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до його проведення у відповідному загальному закладі середньої освіти, про що надсилає заяву довільної форми в паперовому вигляді за особистим підписом до Робочої групи.

6.5. Перелік поданих проєктів оприлюднюється на сайті селищної ради у розділі «Шкільний громадський бюджет».

 

Розділ 7. Порядок розгляду та перевірки проєктів

7.1. Організацію попереднього розгляду проєктів здійснює відділ економічного розвитку та інвестицій Чернігівської селищної ради який:

- веде реєстр поданих проєктів;

- здійснює попередній аналіз правильності заповнення аплікаційної форми проєкту згідно з вимогами цього Положення.

7.2. Відділ економічного розвитку та інвестицій селищної ради передає до робочої групи реєстр, подані проєкти та результати попереднього оцінювання поданих проєктів не пізніше ніж через 5 робочих днів після завершення терміну подання проєктів.

7.2. За результатам попереднього аналізу поданих проєктів відділ економічного розвитку та інвестицій селищної ради надає пропозиції Робочій групі щодо недопущення до розгляду проєктів:

- які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, порушення вимог чинного законодавства;

- автори яких надали неповну інформацію;

- не відповідають вимогам, вказаним у пунктах 5.6- 5.8, цього Положення.

7.3. Протягом 15 робочих днів з дня отримання попереднього оцінювання від відділу економічного розвитку та інвестицій селищної ради Робоча група:

- здійснює аналіз поданих проєктів, на предмет можливості або неможливості їх реалізації і надання висновку щодо допущення/недопущення проєктів до участі у Конкурсі;

- затверджує перелік проєктів, допущених до участі у першому етапі шкільного громадського бюджету і оприлюднює цей перелік на офіційному сайті селищної ради у розділі «Шкільний громадський бюджет».

7.4. Якщо проєкт потребує уточнення, Робоча група надає можливість автору провести його коригування у термін 5 календарних днів, про що автору повідомляється телефоном, або електронною поштою. У разі неотримання від автора необхідної інформації проєкт не підлягає подальшому розгляду і не допускається до участі у Конкурсі.

7.5 Робоча група у термін, що не перевищує 2 робочі дні після затвердження переліку проєктів, допущених до участі у Конкурсі оприлюднює графік проведення голосування на сайті селищної ради у розділі «Оголошення» і «Шкільний громадський бюджет»

7.6. Автори проектів, які отримали негативну оцінку, інформуються Робочою групою про недопущення проєкту до участі у Конкурсу з відповідним обґрунтуванням шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту автора.

7.7. Автори проектів мають право бути присутніми на засіданні Робочої групи.

 

Розділ 8. Встановлення результатів та визначення проєктів- переможців

Перший етап шкільного громадського бюджету

8.1. Процес голосування для визначення проєктів-переможців Конурсу триває 5 календарних днів відповідно до затвердженого Робочою групою графіка.

8.2. Визначення проєктів-переможців першого етапу шкільного громадського бюджету проводиться на шкільних зборах, в яких беруть участь учні 8-11 класів закладів загальної середньої освіти Чернігівської селищної територіальної громади. Результати вносяться до протоколу зборів ( примірна форма протоколу – додаток 3 до Положення).

8.3. Протоколи зборів в паперовому вигляді надсилаються поштою /передаються особисто керівником навчального закладу секретарю Робочої групи для реєстрації.

8.4. На підставі результатів голосування, зафіксованих у протоколах Робоча група формує перелік проєктів – учасників другого етапу шкільного громадського бюджету і оприлюднює його на сайті селищної ради у розділі «Шкільний громадський бюджет».

Другий етап шкільного громадського бюджету.

8.5. Визначення проєкту-переможця шкільного громадського бюджету здійснюється на засіданні Координаційної ради і затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

8.5. Захист проєкту учасника другого етапу шкільного громадського бюджету участі здійснює автор/автор і команда підтримки/група авторів/довірена особа автора. Координаційна рада запрошує учасників другого етапу шкільного громадського бюджету участі на засідання Координаційної ради не пізніше як за 3 доби до дати засідання.

8.6. У разі, коли автор з поважної причини не може здійснити презентацію проєкту, Координаційна рада може прийняти рішення про здійснення презентації довіреною особою автора, за умови отримання від автора письмового звернення з поясненням причини його відсутності.

8.7. Члени Координаційної ради індивідуально оцінюють учнівські проєкти за такими критеріями:

- актуальність проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт – максимум 5 балів;

- оригінальність, інноваційність запропонованого рішення проблеми– максимум 5 балів;

- спрямованість проєкту на запровадження змін у навчальному закладі – максимум 5 балів;

- загальне враження від презентації – максимум 5 балів.

Максимальна загальна оцінка проєкту  – 20 балів.

8.8. На підставі загальних оцінок, виставлених членами Координаційної ради, складається рейтинг проєктів.

8.9. Проєкт, який набрав найбліьшу кількість балів за рейтинговою системою, визначається переможцем шкільного громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади.

8.10. У разі, якщо два або більше проєктів набирають однакову кількість балів, проєкт-переможець визначається шляхом відкритого голосування членів координаційної ради. В ситуації рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос голови Координаційної ради.

8.10. Координаційна рада подає копію протоколу засідання щодо визначення проєкту-переможця шкільного громадського бюджету для затвердження до виконавчого комітету селищної ради.

 

Розділ 9. Реалізація проєкту та порядок звітування

9.1. Виконавцем проєкту-переможця шкільного громадського бюджету Чернігівської селищної територіальної громади визначається відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської селищної ради, він же - головний розпорядник бюджетних коштів, який здійснює контроль за реалізацією проєкту – переможця на будь-якому етапі і щомісячно звітує перед відділом економічного розвитку та інвестицій селищної ради.

Звіт включає:

  • назву проєкту;
  • місце реалізації проєкту;
  • вартість проєкту;
  • виконавця робіт по проєкту (підрядну організацію за наявності);
  • перелік виконаних робіт, послуг (придбання обладнання, інвентаря тощо) та їх вартість;
  • очікуваний термін завершення реалізації проєкту;
  • фотоматеріали, які відображають стан реалізації проєкту ( за наявності).

9.2. На етапі реалізації проєкту до складових проєкту та його кошторису (за погодженням з автором) виконавцем можуть вноситися зміни. Дані зміни фіксуються у відповідному акті довільної форми щодо внесення змін, які виникли під час реалізації проекту, за підписами 2-х посадових осіб виконавця та автору проєкту, із зазначенням дати та часу складання даного документу, поясненням причин, які призвели до внесення змін. Завірена належним чином копія акту надається секретарю робочої групи для зберігання, а також, за бажанням – автору проєкту. Оригінал акту зберігається у виконавця.

9.3. Відділ економічного розвитку та інвестицій селищної ради щорічно готує звіт про стан реалізації проєкту-переможця і оприлюднює його на сайті селищної ради у розділі «Шкільний громадський бюджет» до 30 грудня.

9.4. Аплікаційні форми поданих проєктів, реєстри поданих проєктів, протоколи робочої групи, координаційної ради, шкільних зборів зберігаються 3 роки від дати оголошення переможця шкільного громадського бюджету участі Чернігівської селищної територіальної громади.

 

Розділ 10 . Інформаційна та промоційна кампанія

10.1. У процесі впровадження шкільного громадського бюджету проводиться інформаційно-промоційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

  • ознайомлення учнів та вчителів системи закладів загальної середньої освіти Чернігівської селищної територіальної громади, жителів громади з основними положеннями, принципами шкільного громадського бюджету, можливостями, напрямками та хронологією його реалізації;
  • поширення інформації щодо перебігу та результату реалізації проєкту-переможця шкільного громадського бюджету участі.

10.2. Промоційна та інформаційна кампанія проводиться впродовж усіх етапів шкільного громадського бюджету.

10.3. Проведення промоційної та інформаційної кампанії, організаційна та методична підтримка авторів проєктів покладається на відділ економічного розвитку та інвестицій селищної ради.

10.4. Промоційна та інформаційна кампанія проводиться через громадські організації, засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо та відеоматеріалів, а також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес – конференцій, зборів тощо).

10.5. Процес реалізації шкільного громадського бюджету участі підлягає моніторингу, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін до Положення.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь