ЧЕРНІГІВСЬКА ГРОМАДА
Запорізької області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської ОТГ на 2021 рік

Дата: 23.09.2020 14:52
Кількість переглядів: 431

1) Замовник: Чернігівська селищна рада Чернігівського району Запорізької області

адреса: вул. Українська, 57, смт Чернігівка, Чернігівський район, Запорізька область, 71202

тел. +38(06140) 9-11-01

e-mail: chernotg@ukr.net

сайт: https://chegromada.gov.ua

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької області на 2021 є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми задля досягнення сталого розвитку території Чернігівської об’єднаної територіальної громади.

Зв'язок з іншими документами державного планування: Програму розроблено з урахуванням завдань і положень інших документів державного планування, а саме:

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695);

Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027  року (рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 134);

Стратегії розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади до 2025 року (рішення селищної ради від 21.12.2018 № 14 )

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722);

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671);

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534).

 

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Програмою передбачені заходи, які потребують, відповідно діючого законодавству, здійснення оцінки впливу на довкілля (в частині розміщення земельних ділянок, дотримання планувальних обмежень, створення санітарних зон, тощо).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Програма соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької області на 2021 рік охоплює усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

За кожним пріоритетом розвитку галузі розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької області на 2021 рік. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: 

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

на території Чернігівської селищної об`єднаної територіальної громади розташовано 11 об’єктів природно – заповідного фонду загальною площею 553,27 га, всі місцевого значення.

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми на території з природноохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Зважаючи на географічне положення території Чернігівської селищної ОТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. 

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Загальною альтернативою Програмі є гіпотетичний (нульовий) сценарій, по якому дана Програма не затверджується. Нульовий сценарій буде розглянуто в рамках СЕО.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

 

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер Програми, який є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв'язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку, які мають вирішуватись відповідно до Програми.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми по наступним напрямкам:

- оптимізації виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

- проведення реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;

- благоустрою території Чернігівської селищної ОТГ;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення і поводження з відходами на території Чернігівської селищної ОТГ;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- розширення мережі ландшафтних зон та зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля та стану здоров’я населення, визначені законодавством (Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення») .

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької області на 2021 рік:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь – які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької області на 2021 рік подаються до відділу економічного розвитку та інвестицій селищної ради за адресою: 71202, смт Чернігівка, вул Українська, 57; e-mail: chernotg@ukr.net.

Відповідальна особа: Мустафаєва Юлія Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій телефон: (06140) 9 13 80.

Строк надання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня офіційного опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного розвитку чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади чернігівського району запорізької області на 2021 рік.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь